Ładowanie strony...
20 sierpnia 2020

Rekrutacja do klasy pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Dyrektor

Uwaga!

Salezjańska Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczna, ale nie jest szkołą rejonową

Ze względu na pandemię w tym roku rekrutacja będzie miała następujący przebieg:

Krok 1

Zgłoszenie kandydata do szkoły

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, wysyłając informację na adres: [email protected]

W mailu należy podać następujące informacje:
 • Nazwę szkoły: Salezjańska Szkoła Podstawowa (SSP)
  • Dane kandydata
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Nazwa placówki, do której aktualnie uczęszcza
 • Dane rodziców
  • Imiona i nazwisko rodziców
  • Adres pocztowy do korespondencji
  • Adresy mailowe
  • telefony
 • należy dołączyć potwierdzenie opłaty za rekrutację (100 zł), wniesioną na rachunek bankowy Zespołu Szkół Salezjańskich:
  • 33 1600 1169 1849 0738 1000 0015
  • z podaniem tytułu: Opłata rekrutacyjna kandydata NN.

Krok 2

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Na podstawie przysłanego przez rodziców zgłoszenia szkoła wysyła tradycyjną pocztą zestaw formularzy do wypełnienia przez rodziców.

Krok 3

Przekazanie wymaganych dokumentów do szkoły

Po otrzymaniu ze szkoły formularzy rodzice:
 • wypełniają formularze
 • dołączają wymagane załączniki:
  • opinię księdza proboszcza
  • akt chrztu (oryginał oddamy po wykonaniu kopii)
  • odpis aktu urodzenia (oryginał oddamy po wykonaniu kopii)
  • 3 fotografie
 • dostarczają osobiście do szkoły lub drogą pocztową przygotowane dokumenty.

Krok 4

Spotkanie kwalifikacyjne dla kandydatów do SSP

 • Na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów sekretariat zaprasza rodziców z dzieckiem na pierwsze spotkanie, które będzie miało następujący przebieg:
  • Dziecko będzie pracowało z nauczycielami w grupie kilkorga dzieci. Będzie to forma ogólnej obserwacji dziecka.
  • Rodzice w tym czasie spotkają się z Księdzem Dyrektorem.
 • Drugie spotkanie będzie miało podobną formułę, podczas której dziecko będzie pracowało z jednym nauczycielem i będzie poddane szczegółowej obserwacji.
 • Spotkania przewidujemy w czasie ferii. Jeżeli będzie taka konieczność ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, to odbędą się w dodatkowych terminach.

Krok 5

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego do SSP

Planujemy zakończyć postępowanie rekrutacyjne do SSP ...................., ogłaszając listę przyjętych.