Rekrutacja do klasy pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej

Ze względu na pandemię w tym roku rekrutacja będzie miała następujący przebieg:

Zgłoszenie kandydata do szkoły

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, wysyłając informację na adres: [email protected]

W mailu należy podać następujące informacje:
 • Nazwę szkoły: Salezjańska Szkoła Podstawowa (SSP)
  • Dane kandydata
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Nazwa placówki, do której aktualnie uczęszcza
 • Dane rodziców
  • Imiona i nazwisko rodziców
  • Adres pocztowy do korespondencji
  • Adresy mailowe
  • telefony
 • należy dołączyć potwierdzenie opłaty za rekrutację (100 zł), wniesioną na rachunek bankowy Zespołu Szkół Salezjańskich:
  • 33 1600 1169 1849 0738 1000 0015
  • z podaniem tytułu: Opłata rekrutacyjna kandydata NN.

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Na podstawie przysłanego przez rodziców zgłoszenia szkoła wysyła tradycyjną pocztą zestaw formularzy do wypełnienia przez rodziców.

Przekazanie wymaganych dokumentów do szkoły

Po otrzymaniu ze szkoły formularzy rodzice:
 • wypełniają formularze
 • dołączają wymagane załączniki:
  • opinię księdza proboszcza
  • akt chrztu (oryginał oddamy po wykonaniu kopii)
  • odpis aktu urodzenia (oryginał oddamy po wykonaniu kopii)
  • 3 fotografie
 • dostarczają osobiście do szkoły lub drogą pocztową przygotowane dokumenty.

Spotkanie kwalifikacyjne dla kandydatów do SSP

 • Na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów sekretariat zaprasza rodziców z dzieckiem na pierwsze spotkanie, które będzie miało następujący przebieg:
  • Dziecko będzie pracowało z nauczycielami w grupie kilkorga dzieci. Będzie to forma ogólnej obserwacji dziecka.
  • Rodzice w tym czasie spotkają się z Księdzem Dyrektorem.
 • Drugie spotkanie będzie miało podobną formułę, podczas której dziecko będzie pracowało z jednym nauczycielem i będzie poddane szczegółowej obserwacji.
 • Spotkania przewidujemy w czasie ferii. Jeżeli będzie taka konieczność ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, to odbędą się w dodatkowych terminach.

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego do SSP

Planujemy zakończyć postępowanie rekrutacyjne do SSP 25 maja 2021 r., ogłaszając listę przyjętych.