Ładowanie strony...
20 sierpnia 2020

Tryb kształcenia w szkole podstawowej

Maciej Drewniak

Oferujemy wszechstronny i elastyczny tryb kształcenia, który uwzględnia predyspozycje, wiek i płeć uczniów. Wysoki poziom nauczania harmonijnie łączymy z wychowaniem społecznym i religijnym. Zgodnie z maksymą Patrona szkoły - św. Jana Bosko: “Wychowywać uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.

Edukacja zróżnicowana

Szkoła jest koedukacyjna, jednak na wszystkich poziomach szkoły podstawowej tworzymy klasy jednorodne: dla chłopców i dla dziewcząt. Taki system pozwala lepiej wykorzystać naturalne uwarunkowania i predyspozycje wynikające z różnic płci oraz odpowiednio dostosować metody i tempo edukacji. Jednocześnie chłopcy i dziewczęta - w ramach przerw i zajęć pozalekcyjnych - mogą swobodnie rozwijać umiejętności wzajemnej komunikacji.

Więcej o edukacji zróżnicowanej

Informacje ogólne

Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tzn. prowadzimy kształcenie wczesnoszkolne w klasach 1-3 oraz kształcenie przedmiotowe w klasach 4-8.

Kształcenie wczesnoszkolne:
 • Każda klasa ma dwóch wychowawców: jeden prowadzi kształcenie w ramach zajęć obowiązkowych, drugi odpowiedzialny jest za zajęcia świetlicowe.
 • Szkoła pracuje w godzinach 7.00-17.00.
 • Od rana (godz. 8.00) do obiadu (godz. 13.15) odbywają się zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania.
 • Po obiedzie rozpoczynają się zajęcia świetlicowe (dla chętnych).
 • Zajęcia świetlicowe, w których uczeń zasadniczo powinien uczestniczyć, obejmują zajęcia z zakresu muzyki, plastyki, matematyki, wychowania fizycznego, kodowania (możliwe są inne, w miarę potrzeb).
 • Uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów (dodatkowa opłata).
 • Do godziny 17.00 uczeń pozostaje w szkole, korzystając z zajęć świetlicowych.
 • Nauczamy języka angielskiego.
Nauczanie przedmiotowe w klasach 4-8:
 • Nauczamy dwóch języków obcych - język angielski (po 3 godziny) dla wszystkich oraz do wyboru język niemiecki lub hiszpański (2 godziny w klasie IV; od klasy V po 3 godziny).
 • W cyklu kształcenia (klasy V-VIII) realizujemy w zwiększonej liczbie godzin naukę przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, geografii i biologii.
 • Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: przedmiotowe koła zainteresowań (mają charakter poszerzający wiedzę) oraz pozaprzedmiotowe zajęcia w obszarze muzyki, plastyki, teatru, kina, czytelnictwa, wolontariatu, informatyki, sportu, literatury, logiki.
 • Stwarzamy uczniom kończącym Salezjańską Szkołę Podstawową możliwość kontynuowania kształcenia w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym.

Charakter

Jesteśmy szkołą katolicką, która swoją misję kształcenia i wychowania realizuje wg metody systemu wychowawczego Księdza Bosko. System ten nazywany jest prewencyjnym lub uprzedzającym. Mieści się on w nurcie personalistycznej koncepcji człowieka i polega ona na podmiotowym traktowaniu każdego wychowanka.

Szkoła salezjańska realizując ten styl, odwołuje się do zasad i wartości chrześcijańskich zgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Więcej o naszym systemie wychowawczym