Rekrutacja do Salezjańskiego Liceum

Ze względu na pandemię w tym roku rekrutacja będzie miała następujący przebieg:

Zgłoszenie kandydata do szkoły

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, wysyłając informację na adres: [email protected]

W mailu należy podać następujące informacje:
 • Nazwę szkoły: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (SLO)
  • Dane kandydata
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Nazwa szkoły, do której aktualnie uczęszcza
 • Dane rodziców
  • Imiona i nazwisko rodziców
  • Adres pocztowy do korespondencji
  • Adresy mailowe
  • telefony
 • należy dołączyć potwierdzenie opłaty za rekrutację (100 zł), wniesioną na rachunek bankowy Zespołu Szkół Salezjańskich:
  • 33 1600 1169 1849 0738 1000 0015
  • z podaniem tytułu: Opłata rekrutacyjna kandydata NN.

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Na podstawie przysłanego przez rodziców zgłoszenia szkoła wysyła tradycyjną pocztą zestaw formularzy do wypełnienia przez rodziców.

Przekazanie wymaganych dokumentów do szkoły

Po otrzymaniu ze szkoły formularzy rodzice:
 • wypełniają formularze
 • dołączają wymagane załączniki:
  • opinię katechety (może być skan)
  • opinię księdza proboszcza
  • akt chrztu (oryginał oddamy po wykonaniu kopii)
  • odpis aktu urodzenia (oryginał oddamy po wykonaniu kopii)
  • 3 fotografie
  • Kopię świadectwa z klasy 7
 • dostarczają osobiście do szkoły lub drogą pocztową przygotowane dokumenty.

Rozmowa kwalifikacyjna do SLO 

 • Na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów sekretariat umawia rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Dyrektorem.
 • W rozmowie biorą udział: kandydat oraz jego rodzice (oboje).
 • Zasadniczo rozmowa powinna odbyć się w gabinecie dyrektora. Wyjątkowo, za jego zgodą, może odbyć się zdalnie lub hybrydowo (część osób będzie w gabinecie i część w formie zdalnej). Bardziej punktowane będzie stacjonarne.

Etapy naboru do SLO 

Postępowanie kwalifikacyjne

 • Rozmowa kwalifikacyjna z Księdzem Dyrektorem
 • Napisanie testów językowych wskazujących na poziom umiejętności (forma zdalna)
  • Język angielski – 13 lub 17 maja 2021 r.
  • Język hiszpański lub język niemiecki – 14 lub 18 maja 2021 r.
 • Decyzja komisji kwalifikacyjnej o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego: 18 czerwca 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne

 • W dniu zakończenia roku szkolnego (25 czerwca 2021 r.) kandydaci, którzy otrzymali pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej, składają w sekretariacie szkoły oryginalne:
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty
 • Postępowanie rekrutacyjne zakończy się w terminie wyznaczonym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.