Ładowanie strony...
20 sierpnia 2020

Rekrutacja do Salezjańskiego Liceum

Dyrektor

Uwaga!

Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do liceum.

Prowadzimy internat dla chłopców.

Ze względu na pandemię w tym roku rekrutacja będzie miała następujący przebieg:

Krok 1

Zgłoszenie kandydata do szkoły

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, wysyłając informację na adres: [email protected]

W mailu należy podać następujące informacje:
 • Nazwę szkoły: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (SLO)
  • Dane kandydata
  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Nazwa szkoły, do której aktualnie uczęszcza
 • Dane rodziców
  • Imiona i nazwisko rodziców
  • Adres pocztowy do korespondencji
  • Adresy mailowe
  • telefony
 • należy dołączyć potwierdzenie opłaty za rekrutację (100 zł), wniesioną na rachunek bankowy Zespołu Szkół Salezjańskich:
  • 33 1600 1169 1849 0738 1000 0015
  • z podaniem tytułu: Opłata rekrutacyjna kandydata NN.

Krok 2

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Na podstawie przysłanego przez rodziców zgłoszenia szkoła wysyła tradycyjną pocztą zestaw formularzy do wypełnienia przez rodziców.

Krok 3

Przekazanie wymaganych dokumentów do szkoły

Po otrzymaniu ze szkoły formularzy rodzice:
 • wypełniają formularze
 • dołączają wymagane załączniki:
  • opinię katechety (może być skan)
  • opinię księdza proboszcza
  • akt chrztu (oryginał oddamy po wykonaniu kopii)
  • odpis aktu urodzenia (oryginał oddamy po wykonaniu kopii)
  • 3 fotografie
  • Kopię świadectwa z klasy 7
 • dostarczają osobiście do szkoły lub drogą pocztową przygotowane dokumenty.

Krok 4

Rozmowa kwalifikacyjna do SLO

 • Na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów sekretariat umawia rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Dyrektorem.
 • W rozmowie biorą udział: kandydat oraz jego rodzice (oboje).
 • Zasadniczo rozmowa powinna odbyć się w gabinecie dyrektora. Wyjątkowo, za jego zgodą, może odbyć się zdalnie lub hybrydowo (część osób będzie w gabinecie i część w formie zdalnej). Bardziej punktowane będzie stacjonarne.

Krok 5

Etapy naboru do SLO

Na podstawie przysłanego przez rodziców zgłoszenia szkoła wysyła tradycyjną pocztą zestaw formularzy do wypełnienia przez rodziców.

Postępowanie kwalifikacyjne
 • Rozmowa kwalifikacyjna z Księdzem Dyrektorem
 • Napisanie testów językowych wskazujących na poziom umiejętności (forma zdalna)
  • Język angielski – 13 lub 17 maja 2021 r.
  • Język hiszpański lub język niemiecki – 14 lub 18 maja 2021 r.
 • Decyzja komisji kwalifikacyjnej o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego: 18 czerwca 2021 r.
Postępowanie rekrutacyjne
 • W dniu zakończenia roku szkolnego (25 czerwca 2021 r.) kandydaci, którzy otrzymali pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej, składają w sekretariacie szkoły oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
 • Następnie 09 lipca 2021 r., do godz. 18.00 kandydaci składają oryginalne zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty, 
 • 10 lipca 2021 r. odbędzie się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, 
 • 12 lipca 2021 r. zostanie ogłoszona wstępna lista do SLO,
 • 22 lipca 2021 r., godz. 18.00 odbędzie się SPOTKANIE FINALIZUJĄCE