Ładowanie strony...
5 września 2022

Rekrutacja do Salezjańskiego Liceum

Dyrektor

Uwaga!

Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do liceum.

Prowadzimy internat dla chłopców.

Rekrutacja do klas 1 SLO na rok szkolny 2023/2024

Krok 1

Zgłoszenie kandydata do szkoły

W celu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego należy zgłosić elektronicznie na adres [email protected] prośbę o przesłanie formularza rekrutacyjnego. W zgłoszeniu należy podać dane dziecka oraz szkołę, do której aplikuje.

Krok 2

Przyjęcie zgłoszenia przez szkołę

Na podstawie przysłanego przez rodziców zgłoszenia szkoła wysyła do Państwa formularz rekrutacyjny, który (wypełniony) wygeneruje podanie o przyjęcie do szkoły. To podanie zostanie Państwu z kolei wysłane w formacie pdf w celu weryfikacji poprawności danych. Podanie następnie należy w domu wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Krok 3

Przekazanie wymaganych dokumentów do szkoły

Wydrukowane i podpisane przez rodziców podanie składamy do sekretariatu szkoły oraz dołączamy wymagane załączniki:
 • świadectwo ukończenia klasy 7 SP (oryginał zwrócimy po wykonaniu kopii)
 • odpis aktu urodzenia (oryginał zwrócimy po wykonaniu kopii)
 • akt chrztu (oryginał zwrócimy po wykonaniu kopii)
 • opinia katechety
 • opinia księdza proboszcza
 • 3 fotografie
Należy uiścić w sekretariacie szkoły opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł (płatność tylko gotówką)

Krok 4

Rozmowa kwalifikacyjna do SLO

 • Na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów sekretariat umawia rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Dyrektorem.
 • W rozmowie biorą udział: kandydat oraz jego rodzice (oboje).

Krok 5

Etapy naboru do SLO

Przewiduje sie dwa etapy w naborze do SLO:

Postępowanie kwalifikacyjne
 • rozmowa kwalifikacyjna z Księdzem Dyrektorem
 • napisanie testów językowych wskazujących na poziom umiejętności (testy pisane są on-line z domu)
  • język angielski – 11 lub 15 maja 2023 r.
  • język hiszpański lub język niemiecki – 12 lub 16 maja 2023 r. (w przypadku jeśli uczeń będzie kontynuował drugi język)
 • decyzja komisji kwalifikacyjnej o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego: 12 czerwca 2023 r.
Postępowanie rekrutacyjne
 • 2 stycznia-28 kwietnia 2023 r.: składanie podań (w ustalaniu listy wstępnej decyduje kolejność złożonych podań)
 • do końca maja 2023 r.: odbycie rozmowy kwalifikacyjnej
 • do 30 czerwca 2023 r kandydaci, którzy otrzymali pozytywną opinię komisji kwalifikacyjnej, składają w sekretariacie szkoły oryginalne świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz kartę zdrowia
 • 6 lipca 2023 do godz. 18.00 kandydaci składają oryginalne zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty, 
 • 8 lipca 2023 r. - ogłoszenie wstępnej listy do SLO
 • (dokładna data pojawi się na podstawie zarządzenia Kuratora Oświaty) lipca 2023 r., godz. 17.00 SPOTKANIE FINALIZUJĄCE rekrutację (spotkanie obowiązkowe!). Przebieg spotkania:
  • odczytywanie listy wstępnej do SLO i potwierdzanie przez obecnych kandydatów (lub osoby ich reprezentujące) obecności
  • ustalenie listy ostatecznej spośród wyczytanych i jednocześnie obecnych kandydatów (lub osoby ich reprezentujące)
  • przekazanie informacji o przygotowaniu się do nauki w SLO
  • przekazanie informacji o planowanym obozie integracyjnym
  • podpisanie woli podjęcia nauki w SLO w gabinecie dyrektora przez kandydatów lub osoby ich reprezentujące.
UWAGA!

Osoby reprezentujące kandydatów winny okazać się upoważnieniem zwykłym, podpisanym przez rodziców kandydata, które należy pozostawić w dokumentacji szkoły. Uwaga ta nie dotyczy rodziców, którzy działają z własnej mocy.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:

DRZWI OTWARTE

Od grudnia do kwietnia, w jedną sobotę miesiąca, istnieje możliwość obejrzenia szkoły, porozmawiania z uczniami, nauczycielami, rodzicami i dyrekcją. Spotkania informacyjne odbywają się w godz. 09.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy w następujące soboty:
 • 10 grudnia 2022 r.
 • 7 stycznia 2023 r.
 • 4 lutego 2023 r.
 • 11 marca 2023 r.
 • 1 kwietnia 2023 r.