Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja do salezjańskiego liceum

Przewiduje się dwa etapy w naborze do SLO: postępowanie kwalifikacyjne i postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie kwalifikacyjne

Pierwszy etap służy rozeznaniu, czy możliwa jest współpraca szkoły z uczniem oraz jego rodzicami w wymiarze edukacyjnym, wychowawczym i formacyjnym. Katolicki status szkoły, opisany w Statucie SLO, wymaga odpowiednich kwalifikacji rodziców i uczniów.

Przebieg procesu kwalifikacyjnego:

Składanie podań

 • podania przyjmowane będą od 7 stycznia do 30 kwietnia

 • do podania należy dołączyć wymagane załączniki wskazane w podaniu

 • podanie powinno być podpisane przez oboje rodziców

 • druk podania należy pobrać w sekretariacie szkoły.

Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły

 • termin rozmowy uzgadniany jest w sekretariacie szkoły po złożeniu podania z kompletem wymaganych załączników

 • rozmowa kwalifikacyjna powinna odbyć się do końca maja

 • kolejność odbywania rozmów ma wpływ na rekrutację

 • w rozmowie kwalifikacyjnej powinni wziąć udział kandydat/ka ze swoimi rodzicami.

Komisja kwalifikacyjna

 • komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły i jej przewodniczy

 • komisja kwalifikacyjna odbędzie posiedzenie 15 czerwca 2020 r.

 • z posiedzenia komisji sporządzony będzie protokół

 • listę zakwalifikowanych do dalszego procedowania opublikujemy na wodna.edu.pl

 • od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę: Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie; odwołanie powinno być złożone przed posiedzeniem komisji rekrutacyjnej

 • w przypadku zwrotu dokumentów szkoła zwróci opłatę rekrutacyjną

 • pozytywna decyzja komisji kwalifikacyjnej otwiera drogę do postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne

Drugi etap przeznaczony jest dla tych, którzy w procesie postępowania kwalifikacyjnego uzyskali rekomendację do dalszego postępowania. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w oparciu o uzyskane wyniki z egzaminu kończącego szkołę podstawową oraz oceny uzyskane na świadectwie kończącym szkołę podstawową. Postępowanie rekrutacyjne uwzględnia Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Przebieg procesu rekrutacyjnego:

Składanie dokumentów

 • kandydaci składają oryginalne: świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie
  z wynikami egzaminu ósmoklasisty

 • ww. dokumenty należy złożyć 26 czerwca 2020 r. do godz. 18.00 w sekretariacie szkoły

 • niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie dyskwalifikuje kandydata w dalszym postępowaniu.

Komisja rekrutacyjna

 • komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły i jej przewodniczy

 • komisja rekrutacyjna odbędzie posiedzenie 27 czerwca 2020 r.

 • komisja pracuje zgodnie z Regulaminem pracy komisji rekrutacyjnej

 • 30 czerwca 2020 r. ogłoszona zostanie lista wstępna do SLO

 • od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje wniesienie odwołania do Łódzkiego Kuratora Oświaty

 • osobom nieprzyjętym do szkoły zwrócone zostaną złożone dokumenty w godzinach pracy sekretariatu (na stronie internetowej szkoły taka informacja będzie przedstawiona)

 • nie zwraca się opłaty rekrutacyjnej, która stanowi opłatę bezzwrotną.

Ustalenie listy ostatecznej – zamknięcie procesu rekrutacji

 • jest to spotkanie, podczas którego ostatecznie przyjmuje się kandydatów do SLO

 • ustalanie listy przyjętych polega na przyjęciu po 26 uczniów do klasy z listy wstępnej; uczniów przyjmuje się wg kolejności ustalonej na liście wstępnej podczas spotkania kończącego proces rekrutacji

 • spotkanie kończące proces rekrutacji odbędzie się 13 lipca 2020 r., godz. 18.00

 • na spotkaniu zamykającym rekrutację powinni być obecni kandydaci ze swoimi rodzicami

 • kandydat wpisany zostanie na listę uczniów po spełnieniu wszystkich czynności rekrutacyjnych:

  • napisze we wskazanym terminie test językowy dla ustalenia poziomu umiejętności

  • wraz z rodzicami weźmie udział w spotkaniu finalizującym rekrutację

  • podpisze decyzję o rozpoczęciu nauki w SLO

  • rodzice złożą stosowne oświadczenia i umowy

 • osobom nieprzyjętym do szkoły zwrócone zostaną złożone dokumenty w godzinach pracy sekretariatu (na stronie internetowej szkoły taka informacja będzie przedstawiona)

 • nie zwraca się opłaty rekrutacyjnej, która stanowi opłatę bezzwrotną.