Dariusz Drab

XV Olimpiada Matematyczna Juniorów (2019/2020)

2 wrz 2019 - 20:49

Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części.

1Część korespondencyjna

Zadania tej części zamieszczone są poniżej. Ich rozwiązania (wszystkich lub części z nich) należy przesłać listem poleconym do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ – bezpośrednio lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora OMJ – najpóźniej dnia 14 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

2. Część testowa

W dniu 26 września 2019 r. o godz. 9.00 zostanie przeprowadzony test pisemny w szkołach, które zarejestrowały swój dział w OMJ. Wynik w zawodach pierwszego stopnia jest sumą punktów zdobytych w obu częściach: korespondencyjnej i testowej.

Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań!

Każdy uczeń, który weźmie udział w teście lub prześle rozwiązanie przynajmniej jednego zadania z części korespondencyjnej, stanie się uczestnikiem Olimpiady i w zależności od uzyskanego wyniku może zostać zakwalifikowany do zawodów stopnia drugiego.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się na stronie internetowej Olimpiady: omj.edu.pl