Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące

Tryb kształcenia w salezjańskim liceum

Oferujemy wszechstronny i elastyczny tryb kształcenia, który uwzględnia predyspozycje, wiek i płeć uczniów. Wysoki poziom nauczania harmonijnie łączymy z wychowaniem społecznym i religijnym. Zgodnie z maksymą Patrona szkoły - św. Jana Bosko: “Wychowywać uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan”.

Informacje ogólne

 • Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 • Zapewniamy wysoki poziom nauczania.
 • W celu dopełnienia kształcenia ogólnego nauczany jest język łaciński i filozofia.
 • Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: przedmiotowe koła zainteresowań (mają charakter poszerzający wiedzę) oraz pozaprzedmiotowe zajęcia z obszaru muzyki, plastyki, teatru, kina, czytelnictwa, wolontariatu, informatyki i sportu.
 • Nie tworzymy klas profilowanych. Stąd każdy przed rozpoczęciem nauki wybiera 3 przedmioty, które będzie realizował na poziomie rozszerzonym, stosując się do jednej z 16 propozycji:
Dwa przedmioty + język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański)
 1. język polski + geografia + język obcy

 2. język polski + historia + język obcy

 3. matematyka + geografia + język obcy

 4. matematyka + fizyka + język obcy

 5. matematyka + biologia + język obcy

 6. matematyka + chemia + język obcy

 7. chemia + biologia + język obcy

 8. geografia + historia + język obcy

 9. WOS + historia + język obcy

 10. matematyka + informatyka + język obcy

Trzy przedmioty
 1. język polski + historia + geografia

 2.  matematyka + fizyka + chemia

 3. matematyka + chemia + biologia

 4. matematyka + geografia + historia.

 • Uczeń przez 4 lata edukacji realizuje 2-3 rozszerzenia w liczbie godzin przewidzianej na każ-dy rok nauki.

 • Wyboru zestawu przedmiotów na poziomie rozszerzonym kandydat dokonuje wypełniając odpowiednią rubrykę w podaniu o przyjęcie do szkoły.

 • Uczniowie z klas równoległych (A, B, C) będą realizowali przedmioty na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych. Języki obce nowożytne nauczane są w grupach wielkości połowy klasy, uwzględniających poziom umiejętności.

 • Zarówno grupa rozszerzenia, jak i językowa zostanie utworzona wówczas, gdy liczba uczniów będzie nie mniejsza niż 10 osób.

Wszyscy uczniowie realizują przedmioty dodatkowe:
 • łacinę z kulturą antyczną w wymiarze 4 godzin w cyklu

 • filozofię w wymiarze 2 godzin w cyklu.

Informacje dodatkowe

Testy językowe
Kandydaci, którzy chcą kontynuować naukę języków obcych, winni napisać testy językowe informujące o poziomie zaawansowania w języku. Przewidujemy dwa terminy do wyboru
w celu napisania testu. Sprawdź terminy

Najpóźniej dwa dni przed wybranym terminem testu należy zgłosić w sekretariacie szkoły swój udział.

Drzwi otwarte szkoły
Chętni kandydaci do szkoły i ich rodzice mogą zwiedzić szkołę w ramach spotkań „otwarte drzwi”. Spotkania odbywają się we wskazane soboty w godzinach 9-15. Sprawdź terminy