Tutoring w salezjańskim liceum

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projekty pn. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.”

Czym jest tutoring szkolny?

To forma pracy indywidualnej ucznia z nauczycielem, której celem jest rozpoznawanie mocnych stron podopiecznego i ich systematyczne rozwijanie. W trakcie cyklicznych spotkań tutor (nauczyciel) słucha ucznia, dzieli się z nim własnym doświadczeniem, pomaga wypracować rozwiązania problemów i stworzyć plan rozwoju.

Każdy z uczniów naszego liceum będzie mógł wybrać sobie tutora (spośród przeszkolonych nauczycieli) i współpracować z nim w oparciu o zasady zawarte w kontrakcie tutorskim.

www.tutoringszkolny.pl

Tutoring jest dla szkoły:

  • efektywnym wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej,
  • uzupełnieniem wychowawstwa klasowego,
  • szansą na stworzenie przyjaznego środowiska oraz zbudowania indywidualnej relacji między opiekunem-tutorem a jego wychowankiem,
  • okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego i nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, który wzmacnia diagnostyczno-profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo-opiekuńczego,
  • sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego,
  • okazją do doskonalenia atmosfery w szkole,
  • szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz na zwiększenie frekwencji uczniów,
  • okazją do uświadomienia pracownikom niepedagogicznym szkoły, że oni również wspierają proces wychowawczy.

Tutoring w bieżącym roku szkolnym