Salezjańska Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji

 1. Uczeń podlega rekrutacji na podstawie Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty i warunków określonych w Statucie Szkoły.
 2. Do Szkoły zostaną przyjęci uczniowie wg uzyskanej lokaty w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 3. O miejscu na liście decyduje również kolejność odbytych rozmów kwalifikacyjnych z dyrektorem szkoły.

Szkoła Podstawowa - klasy pierwsze

Rozpatrywane będą podania kandydatów, którzy:

 • odbyli dwa spotkania rekrutacyjne, badające predyspozycje
 • otrzymali akceptację zespołu rekrutacyjnego
 • zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym liczbę punktów, która plasuje ich w grupie jednej klasy (tworzymy dwie klasy dziewcząt i dwie klasy chłopców)
 • uiścili opłatę rekrutacyjną (płatne gotówką 50 zł) w sekretariacie
 • oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów:
  • podanie
  • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał)
  • świadectwo chrztu (oryginał)
  • fotografie (3 podpisane)
  • opinia księdza proboszcza
  • bilans zdrowia - 6-latka (po przyjęciu dziecka do szkoły).

Ważne terminy:

 • zgłoszenia dzieci do szkoły przyjmujemy do 10 marca 2020 r.
 • przewidujemy dwie obserwacje dzieci (należy na konkretny termin dziecko zapisać):
  • pierwsza obserwacja zbiorowa: 8 lutego, 14 marca (jeden termin do wyboru)
  • druga obserwacja indywidualna: 15 lutego, 21 marca (jeden termin do wyboru)
 • rodzice powinni odbyć rozmowę z Księdzem Dyrektorem w terminie ustalonym z sekretariatem szkoły
 • 31 marca 2020 r. zostanie ogłoszona na stronie szkoły (www.wodna.edu.pl) lista przyjętych dzieci
 • 20 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się wywiadówka wstępna.

Szkoła Podstawowa - klasy 2-8

Przewidujemy możliwość przeniesienia ucznia w roku szkolnym 2020/2021 do klas 2-8.

 

 

Warunki finansowe

 1. opłata rekrutacyjna (bezzwrotna, wpłacana w sekretariacie szkoły) - 50 zł
 2. miesięczna opłata za zajęcia dodatkowe - 100 zł (przez 10 miesięcy)
 3. Rada Rodziców - 100 zł rocznie
 4. ubezpieczenie - ok. 40 zł (pakiet chroni ucznia przez cały rok kalendarzowy, całą dobę, w kraju i za granicą)
 5. szafka szkolna - 100 zł (opłata obejmuje cykl kształcenia)
 6. mundurek - wg zamówienia (zestaw podstawowy - ok. 300 zł).