Rekrutacja do 3-letniego Liceum Salezjańskiego

WAŻNE

 • Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do liceum.
 • Prowadzimy internat dla chłopców.
 • Zapraszamy na dni otwartych drzwi w godz. 9-15 w sobotę.

Zasady rekrutacji

 • Uczeń podlega rekrutacji na podstawie Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty i warunków określonych w Statucie Szkoły. Zobacz dokumenty szkoły.
 • Do Szkoły zostaną przyjęci uczniowie wg uzyskanej lokaty w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
 • O miejscu na liście decyduje również kolejność odbytych rozmów.

Warunki

Rozpatrywane będą podania kandydatów, którzy:

 • zdobyli średnią na świadectwie ukończenia szkoły minimum 4.0;
 • uzyskali minimum 70% w każdej części egzaminu gimnazjalnego;
 • a ich rodzice odbyli rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem Szkoły (rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po złożeniu dokumentów);
  Rozmowa kwalifikacyjna jest częścią rekrutacji, należy odbyć ją w terminie ustalonym w sekretariacie szkoły, nie później jednak niż do połowy marca 2019 r.
 • uiścili opłatę rekrutacyjną;
 • oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów:
  • kopia świadectwa z klasy drugiej gimnazjum,
  • opinia księdza proboszcza,
  • opinia katechety,
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • świadectwo chrztu,
  • fotografie (3 podpisane).
   W dniu zakończenia roku szkolnego:
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie egzaminu gimnazjalnego,
  • karta zdrowia (po przyjęciu dziecka do szkoły).
Uwaga! W druk podania do szkoły należy zaopatrzyć się w sekretariacie.

Ważne terminy

 • Test językowy dla kandydatów do Liceum: 
 • Składanie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego:
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji do Liceum: 

Warunki finansowe

 • opłata rekrutacyjna (bezzwrotna, wpłacana w sekretariacie szkoły) - 50 zł;
 • miesięczna opłata za zajęcia dodatkowe - 100 zł (przez 10 miesięcy);
 • Rada Rodziców - 100 zł rocznie;
 • ubezpieczenie - ok. 40 zł (pakiet chroni ucznia przez cały rok kalendarzowy, całą dobę, w kraju i za granicą);
 • szafka szkolna - 100 zł (opłata obejmuje cykl kształcenia);
 • mundurek - wg zamówienia (zestaw podstawowy - ok. 270 zł).